ปรากฎการณ์ธรรมชาติ

โฆษณา

Posted on มิถุนายน 17, 2010, in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink. 10 ความเห็น.

 1. 1. ระบบนิเวศหมายถึง…
  ระบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่แหล่งที่อยู่แหล่งใดแหล่งหนึ่ง

  2. ระบบนิเวศมี..2…ประเภท…1.ระบบนิเวศตามธรรมชาติ 2. ระบบนิเวศที่มนุษย์ขึ้น
  ระบบนิเวศมี ….5…ชนิด
  ระบบนิเวศแหล่งน้าจืด ระบบนิเวศทะเล ระบบนิเวศป่าชายเลน ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชุมชนเมือง

  3. อธิบายความสัมพันธ์สิ่งมีชีวิตมา ٣ ลักษณะ
  1.ภาวะการล่าเหยื่อ เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ล่ามีความแข็งแรงอีกฝ่ายหนึ่งถูกล่ากินเป็นอาหารเรียกว่า เหยื่อ มีความสัมพันธ์แบบ+,-เช่น แมวจับหนู 2ภาวะปรสิต เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิด โดยสิ่งมีชีวิตชนิดไปอาศัยอยู่กับสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง โดยผู้อาศัยได้ประโยชน์และผู้ถูกอาศัยเสียประโยชน์มีความสัมพันธ์แบบ +,- เช่น เห็บกับสุนัข 3 ภาวะพึ่พากัน เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายและเมื่อแยกจากกันจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มีความสัมพันธ์แบบ +,+เช่น ด้วงกับมด

  4. ผู้บริโภคแบ่งได้..4…….ชนิด…..
  1 ผู้บริโภคพืช 2 ผู้บริโภคสัตว์ 3 ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ 4ผุ้บริโภคซากพืชซากสัตว์

  5. อธิบายวัฏจักรของน้ำ
  เริ่มจากน้ำตามแหล่งน้ำต่างเช่น แม่น้ำ ทะเล น้ำในดินได้รับคามร้อนจากดวงอาทิตย์แล้วเกิดการระเหยเป็นไอน้ำขึ้นสู่บรรยากาศเมื่อกระทบกับความเย็นในบรรยากาศจะควบแน่นเป็นละอองน้ำแล้วเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุมเมฆตกลงมาเป็นฝน

 2. 1 ระบบนิเวศหมาย ถึง…
  ระบบของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่แหล่งใดแหล่งหนึ่ง
  2ระบบนิเวศมี…4..ประเภท …
  1.1 ระบบนิเวศตมธรรมชาติ
  1.2 ระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น
  ระบบนิเวศมี…5..ชนิด
  1.ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด
  2.ระบบนิเวศทะเล
  3.ระบบนิเวศป่าชายเลน
  4.ระบบนิเวศป่าไม้
  5.ระบบนิเวศชุมชนเมือง
  3.อธิบายความสัมพันธ์สิ่งมีชีวิตมา3 ลักษณะ
  1.ภาวะการล่าเหยื่อเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดมีความสัมพันธ์แบบ +,- เช่นแมวจับหนู
  2.ภาวะปรสิตเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด มีความสัมพันธ์แบบ +,- เช่นเห็บกับสุนัข
  3.ภาวะอิงอาศัยเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดมีความสัมพันธ์แบบ +, 0 เช่นฉลามกับเหาฉลาม
  4.ผู้บริโภคแบ่งได้ 4 ชนิด
  1.บริโภคพืช 2.บริโภคสัตว์ 3.บริโภคพืชและสัตว์ 4.บริซากพืชซากสัตว์
  5.อธิบายวัฏจักรของน้ำ
  คือเริ่มจากแหล่งน้ำต่างๆเช่นแม่น้ำ ทะเล น้ำในดิน ได้รับความรอนจากดวงอาทิตย์แล้วเกิดการระเหยเป็นไอน้ำขึ้นสู่บรรยาการเมื่อกระทบกับความเย็นในบรรยากาศจะควบแน่นเป็นละอองน้ำแล้วเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเมฆตกลงมาเป็น ฝน ลูกเห็บ หรือหิมะ สู่สิ่งแวดล้อมต่อไป

 3. 1. ระบบนิเวศหมายถึง…
  ระบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่แหล่งที่อยู่แหล่งใดแหล่งหนึ่ง

  2. ระบบนิเวศมี..2…ประเภท…1.ระบบนิเวศตามธรรมชาติ 2. ระบบนิเวศที่มนุษย์ขึ้น
  ระบบนิเวศมี ….5…ชนิด
  ระบบนิเวศแหล่งน้าจืด ระบบนิเวศทะเล ระบบนิเวศป่าชายเลน ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชุมชนเมือง

  3. อธิบายความสัมพันธ์สิ่งมีชีวิตมา ٣ ลักษณะ
  1.ภาวะการล่าเหยื่อ เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ล่ามีความแข็งแรงอีกฝ่ายหนึ่งถูกล่ากินเป็นอาหารเรียกว่า เหยื่อ มีความสัมพันธ์แบบ+,-เช่น แมวจับหนู 2ภาวะปรสิต เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิด โดยสิ่งมีชีวิตชนิดไปอาศัยอยู่กับสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง โดยผู้อาศัยได้ประโยชน์และผู้ถูกอาศัยเสียประโยชน์มีความสัมพันธ์แบบ +,- เช่น เห็บกับสุนัข 3 ภาวะพึ่พากัน เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายและเมื่อแยกจากกันจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มีความสัมพันธ์แบบ +,+เช่น ด้วงกับมด

  4. ผู้บริโภคแบ่งได้..4…….ชนิด…..
  1 ผู้บริโภคพืช 2 ผู้บริโภคสัตว์ 3 ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ 4ผุ้บริโภคซากพืชซากสัตว์

  5. อธิบายวัฏจักรของน้ำ
  เริ่มจากน้ำตามแหล่งน้ำต่างเช่น แม่น้ำ ทะเล น้ำในดินได้รับคามร้อนจากดวงอาทิตย์แล้วเกิดการระเหยเป็นไอน้ำขึ้นสู่บรรยากาศเมื่อกระทบกับความเย็นในบรรยากาศจะควบแน่นเป็นละอองน้ำแล้วเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุมเมฆตกลงมาเป็นฝน

 4. 1 ระบบนิเวศหมาย ถึง…
  ระบบของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่แหล่งใดแหล่งหนึ่ง
  2ระบบนิเวศมี…4..ประเภท …
  1.1 ระบบนิเวศตมธรรมชาติ
  1.2 ระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น
  ระบบนิเวศมี…5..ชนิด
  1.ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด
  2.ระบบนิเวศทะเล
  3.ระบบนิเวศป่าชายเลน
  4.ระบบนิเวศป่าไม้
  5.ระบบนิเวศชุมชนเมือง
  3.อธิบายความสัมพันธ์สิ่งมีชีวิตมา3 ลักษณะ
  1.ภาวะการล่าเหยื่อเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดมีความสัมพันธ์แบบ +,- เช่นแมวจับหนู
  2.ภาวะปรสิตเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด มีความสัมพันธ์แบบ +,- เช่นเห็บกับสุนัข
  3.ภาวะอิงอาศัยเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดมีความสัมพันธ์แบบ +, 0 เช่นฉลามกับเหาฉลาม
  4.ผู้บริโภคแบ่งได้ 4 ชนิด
  1.บริโภคพืช 2.บริโภคสัตว์ 3.บริโภคพืชและสัตว์ 4.บริซากพืชซากสัตว์
  5.อธิบายวัฏจักรของน้ำ
  คือเริ่มจากแหล่งน้ำต่างๆเช่นแม่น้ำ ทะเล น้ำในดิน ได้รับความรอนจากดวงอาทิตย์แล้วเกิดการระเหยเป็นไอน้ำขึ้นสู่บรรยาการเมื่อกระทบกับความเย็นในบรรยากาศจะควบแน่นเป็นละอองน้ำแล้วเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเมฆตกลงมาเป็น ฝน ลูกเห็บ หรือหิมะ สู่สิ่งแวดล้อมต่อไป

 5. นาวิกา ดีดวงพันธ์

  1 ระบบนิเวศหมาย ถึง…
  ระบบของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่แหล่งใดแหล่งหนึ่ง
  2ระบบนิเวศมี…4..ประเภท …
  1.1 ระบบนิเวศตมธรรมชาติ
  1.2 ระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น
  ระบบนิเวศมี…5..ชนิด
  1.ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด
  2.ระบบนิเวศทะเล
  3.ระบบนิเวศป่าชายเลน
  4.ระบบนิเวศป่าไม้
  5.ระบบนิเวศชุมชนเมือง
  3.อธิบายความสัมพันธ์สิ่งมีชีวิตมา3 ลักษณะ
  1.ภาวะการล่าเหยื่อเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดมีความสัมพันธ์แบบ +,- เช่นแมวจับหนู
  2.ภาวะปรสิตเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด มีความสัมพันธ์แบบ +,- เช่นเห็บกับสุนัข
  3.ภาวะอิงอาศัยเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดมีความสัมพันธ์แบบ +, 0 เช่นฉลามกับเหาฉลาม
  4.ผู้บริโภคแบ่งได้ 4 ชนิด
  1.บริโภคพืช 2.บริโภคสัตว์ 3.บริโภคพืชและสัตว์ 4.บริซากพืชซากสัตว์
  5.อธิบายวัฏจักรของน้ำ
  คือเริ่มจากแหล่งน้ำต่างๆเช่นแม่น้ำ ทะเล น้ำในดิน ได้รับความรอนจากดวงอาทิตย์แล้วเกิดการระเหยเป็นไอน้ำขึ้นสู่บรรยาการเมื่อกระทบกับความเย็นในบรรยากาศจะควบแน่นเป็นละอองน้ำแล้วเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเมฆตกลงมาเป็น ฝน ลูกเห็บ หรือหิมะ สู่สิ่งแวดล้อมต่อไป

 6. 1. ระบบนิเวศหมายถึง…
  ระบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่แหล่งที่อยู่แหล่งใดแหล่งหนึ่ง

  2. ระบบนิเวศมี..2…ประเภท…1.ระบบนิเวศตามธรรมชาติ 2. ระบบนิเวศที่มนุษย์ขึ้น
  ระบบนิเวศมี ….5…ชนิด
  ระบบนิเวศแหล่งน้าจืด ระบบนิเวศทะเล ระบบนิเวศป่าชายเลน ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชุมชนเมือง

  3. อธิบายความสัมพันธ์สิ่งมีชีวิตมา ٣ ลักษณะ
  1.ภาวะการล่าเหยื่อ เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ล่ามีความแข็งแรงอีกฝ่ายหนึ่งถูกล่ากินเป็นอาหารเรียกว่า เหยื่อ มีความสัมพันธ์แบบ+,-เช่น แมวจับหนู 2ภาวะปรสิต เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิด โดยสิ่งมีชีวิตชนิดไปอาศัยอยู่กับสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง โดยผู้อาศัยได้ประโยชน์และผู้ถูกอาศัยเสียประโยชน์มีความสัมพันธ์แบบ +,- เช่น เห็บกับสุนัข 3 ภาวะพึ่พากัน เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายและเมื่อแยกจากกันจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มีความสัมพันธ์แบบ +,+เช่น ด้วงกับมด

  4. ผู้บริโภคแบ่งได้..4…….ชนิด…..
  1 ผู้บริโภคพืช 2 ผู้บริโภคสัตว์ 3 ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ 4ผุ้บริโภคซากพืชซากสัตว์

  5. อธิบายวัฏจักรของน้ำ
  เริ่มจากน้ำตามแหล่งน้ำต่างเช่น แม่น้ำ ทะเล น้ำในดินได้รับคามร้อนจากดวงอาทิตย์แล้วเกิดการระเหยเป็นไอน้ำขึ้นสู่บรรยากาศเมื่อกระทบกับความเย็นในบรรยากาศจะควบแน่นเป็นละอองน้ำแล้วเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุมเมฆตกลงมาเป็นฝน

 7. ชฎาธาร คนยืน

  1 ระบบนิเวศหมาย ถึง…
  ระบบของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่แหล่งใดแหล่งหนึ่ง
  2ระบบนิเวศมี…4..ประเภท …
  1.1 ระบบนิเวศตมธรรมชาติ
  1.2 ระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น
  ระบบนิเวศมี…5..ชนิด
  1.ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด
  2.ระบบนิเวศทะเล
  3.ระบบนิเวศป่าชายเลน
  4.ระบบนิเวศป่าไม้
  5.ระบบนิเวศชุมชนเมือง
  3.อธิบายความสัมพันธ์สิ่งมีชีวิตมา3 ลักษณะ
  1.ภาวะการล่าเหยื่อเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดมีความสัมพันธ์แบบ +,- เช่นแมวจับหนู
  2.ภาวะปรสิตเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด มีความสัมพันธ์แบบ +,- เช่นเห็บกับสุนัข
  3.ภาวะอิงอาศัยเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดมีความสัมพันธ์แบบ +, 0 เช่นฉลามกับเหาฉลาม
  4.ผู้บริโภคแบ่งได้ 4 ชนิด
  1.บริโภคพืช 2.บริโภคสัตว์ 3.บริโภคพืชและสัตว์ 4.บริซากพืชซากสัตว์
  5.อธิบายวัฏจักรของน้ำ
  คือเริ่มจากแหล่งน้ำต่างๆเช่นแม่น้ำ ทะเล น้ำในดิน ได้รับความรอนจากดวงอาทิตย์แล้วเกิดการระเหยเป็นไอน้ำขึ้นสู่บรรยาการเมื่อกระทบกับความเย็นในบรรยากาศจะควบแน่นเป็นละอองน้ำแล้วเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเมฆตกลงมาเป็น ฝน ลูกเห็บ หรือหิมะ สู่สิ่งแวดล้อมต่อไป

 8. 1. ระบบนิเวศหมายถึง…
  ระบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่แหล่งที่อยู่แหล่งใดแหล่งหนึ่ง

  2. ระบบนิเวศมี..2…ประเภท…1.ระบบนิเวศตามธรรมชาติ 2. ระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น
  ระบบนิเวศมี ….5…ชนิด
  ระบบนิเวศแหล่งน้าจืด ระบบนิเวศทะเล ระบบนิเวศป่าชายเลน ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชุมชนเมือง

  3. อธิบายความสัมพันธ์สิ่งมีชีวิตมา ٣ ลักษณะ
  1.ภาวะการล่าเหยื่อ เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ล่ามีความแข็งแรงอีกฝ่ายหนึ่งถูกล่ากินเป็นอาหารเรียกว่า เหยื่อ มีความสัมพันธ์แบบ+,-เช่น แมวจับหนู 2ภาวะปรสิต เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิด โดยสิ่งมีชีวิตชนิดไปอาศัยอยู่กับสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง โดยผู้อาศัยได้ประโยชน์และผู้ถูกอาศัยเสียประโยชน์มีความสัมพันธ์แบบ +,- เช่น เห็บกับสุนัข 3 ภาวะพึ่พากัน เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายและเมื่อแยกจากกันจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มีความสัมพันธ์แบบ +,+เช่น ด้วงกับมด

  4. ผู้บริโภคแบ่งได้..4…….ชนิด
  1 ผู้บริโภคพืช 2 ผู้บริโภคสัตว์ 3 ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ 4ผุ้บริโภคซากพืชซากสัตว์

  5. อธิบายวัฏจักรของน้ำ
  เริ่มจากน้ำตามแหล่งน้ำต่างเช่น แม่น้ำ ทะเล น้ำในดินได้รับคามร้อนจากดวงอาทิตย์แล้วเกิดการระเหยเป็นไอน้ำขึ้นสู่บรรยากาศเมื่อกระทบกับความเย็นในบรรยากาศจะควบแน่นเป็นละอองน้ำแล้วเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุมเมฆตกลงมาเป็นฝน

 9. 1. ระบบนิเวศหมายถึง…
  ระบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่แหล่งที่อยู่แหล่งใดแหล่งหนึ่ง

  2. ระบบนิเวศมี..2…ประเภท…1.ระบบนิเวศตามธรรมชาติ 2. ระบบนิเวศที่มนุษย์ขึ้น
  ระบบนิเวศมี ….5…ชนิด
  ระบบนิเวศแหล่งน้าจืด ระบบนิเวศทะเล ระบบนิเวศป่าชายเลน ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชุมชนเมือง

  3. อธิบายความสัมพันธ์สิ่งมีชีวิตมา ٣ ลักษณะ
  1.ภาวะการล่าเหยื่อ เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ล่ามีความแข็งแรงอีกฝ่ายหนึ่งถูกล่ากินเป็นอาหารเรียกว่า เหยื่อ มีความสัมพันธ์แบบ+,-เช่น แมวจับหนู 2ภาวะปรสิต เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิด โดยสิ่งมีชีวิตชนิดไปอาศัยอยู่กับสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง โดยผู้อาศัยได้ประโยชน์และผู้ถูกอาศัยเสียประโยชน์มีความสัมพันธ์แบบ +,- เช่น เห็บกับสุนัข 3 ภาวะพึ่พากัน เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายและเมื่อแยกจากกันจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มีความสัมพันธ์แบบ +,+เช่น ด้วงกับมด

  4. ผู้บริโภคแบ่งได้..4…….ชนิด…..
  1 ผู้บริโภคพืช 2 ผู้บริโภคสัตว์ 3 ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ 4ผุ้บริโภคซากพืชซากสัตว์

  5. อธิบายวัฏจักรของน้ำ
  เริ่มจากน้ำตามแหล่งน้ำต่างเช่น แม่น้ำ ทะเล น้ำในดินได้รับคามร้อนจากดวงอาทิตย์แล้วเกิดการระเหยเป็นไอน้ำขึ้นสู่บรรยากาศเมื่อกระทบกับความเย็นในบรรยากาศจะควบแน่นเป็นละอองน้ำแล้วเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุมเมฆตกลงมาเป็นฝน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: